Algemene voorwaarden – maatwerktrainingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten die ProTaal verzorgt.

Versie januari 2020

1. Algemeen

 • Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ProTaal en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van ProTaal zijn vrijblijvend.
 • Voor overeenkomsten die tijdens de looptijd de datum van 31 december passeren, is ProTaal gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex van januari ten opzicht van januari van het voorafgaande jaar.
 • ProTaal mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Een nieuwste versie van de voorwaarden kan een opdrachtgever altijd opvragen.
 • Door de ondertekening van de offertetekst aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

2. Training en voorbereiding

 • Bij in-company trainingen verzorgt opdrachtgever de interne communicatie over de training en verschaft ProTaal deelnemerslijsten en brengt ProTaal ervan op de hoogte als hierin veranderingen optreden.
 • Bij in-company trainingen verzamelt opdrachtgever de voorbereidingsopdrachten en verzendt deze per e–mail uiterlijk 14 dagen voor een trainingssessie aan ProTaal.
 • ProTaal hoeft geen trainingsdag te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen.

 

3.  Betaling

 • De kosten voor een training zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij duidelijk anders overeengekomen in de offertetekst. ProTaal verzendt daartoe een (digitale) factuur.
 • Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt ProTaal zich het recht voor een in-company training op te schorten.

 

4. Annulering en wijzigingen

 • Bij in-company trainingen is het na ondertekening van de offerte mogelijk data van de training te veranderen, mits dit uiterlijk drie weken voor de geplande bijeenkomst gebeurt. Mocht de training binnen drie weken worden verzet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Indien door omstandigheden een training of opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, probeert ProTaal binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Mocht een vervanging niet mogelijk zijn, en ProTaal de training annuleert, restitueert ProTaal het bedrag aan opdrachtgever dat opdrachtgever eventueel al heeft overgemaakt. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van de zijde van ProTaal is uitgesloten.
 • ProTaal behoudt het recht voor aangekondigde docenten, trainers of sprekers te vervangen.
 • ProTaal behoudt het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training geen doorgang te laten vinden. ProTaal zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.
 • Mochten er tijdens de training zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zal ProTaal deze zaken alleen verrichten na afstemming met opdrachtgever. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening te brengen uren, worden apart bevestigd.
 • ProTaal heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval – maar niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop ProTaal geen invloed kan uitoefenen.
 • Wanneer ProTaal door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt ProTaal wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 

5. Intellectueel eigendom

 • De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ProTaal toe.
 • Alle door ProTaal in het kader van de training aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, ongeacht op welke wijze dat gebeurt. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door ProTaal verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke training of opleiding te ontwikkelen of geven, tenzij ProTaal daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door opdrachtgever verstrekte materialen (aangeleverde teksten) blijven bij opdrachtgever. ProTaal verplicht zich tot geheimhouding van de inhoud van de teksten aan derden. Cursisten wordt gevraagd teksten met gevoelige informatie geanonimiseerd aan te leveren. ProTaal tekent een geheimhoudingsovereenkomst als opdrachtgever dat wenst.

 

6. Aansprakelijkheid

 • Met het aangaan van een overeenkomst aanvaardt ProTaal een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ProTaal geleverde training of andere dienst de uiterste zorg wordt betracht, kan ProTaal de afwezigheid van fouten of onvolledigheid niet uitsluiten. ProTaal, noch haar trainers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 • ProTaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen, goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainingslocatie.
 • ProTaal is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ProTaal verstrekte informatie, training (cursusmateriaal) of andere dienst.
 • De aansprakelijkheid van ProTaal voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door ProTaal, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. ProTaal is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals (maar niet uitsluitend) indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de werknemers van opdrachtgever of derden.

 

7. Evaluatie en klachtenprocedure

 • ProTaal en haar trainers spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier. ProTaal gebruikt de inhoud daarvan om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren en docenten te beoordelen.
 • Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ProTaal geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ProTaal kenbaar gemaakt te worden. Deze klacht kan zowel per post (ProTaal, Schepenstraat 86a, 3039NM te Rotterdam) als per e-mail (info@protaal.nl) worden ingediend. Bij het achterwege blijven hiervan, wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De opdrachtgever biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – ter keuze aan ProTaal – te verrekenen.

 

8. Toepasselijkheid

 • Op iedere overeenkomst tussen ProTaal en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

ProTaal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24332543.

Btw-id-nummer: NL002066614B06.

 

 

ProTaal – Schepenstraat 86B – 3039 NM – Rotterdam – 010 – 465 77 75 – info@protaal.nl